CENNÍK POŽIČOVNÉHO 2018

 

 Typ obytného auta  Sezóna A Sezóna B  Ostatné
       25.6. - 3.9.2018 26.3.-24.6.2018 23.11.-25.3.2018
    4.9.-22.11.2018  
 FAMILY CLASS 115 95 80
 LUXUS CLASS 129 105 95
 TOP CLASS 140 120 120
 HEAVY CLASS na 3,5T 200 200 200

 

 

Cena požičovného je za jednu noc a obsahuje: zákonné a havarijné poistenie pre Európu,  povinnú výbavu auta, nosič bicyklov, markízu , 4ks kemp. stoličiek a stolík. Limit kilometrov je obmedzenie 300km/deň. Cena nad limit km: 0,2€/km s DPH. t.j. napríklad 1000km nad limit / 100€. Limit kilometrov je nastavený na príjemné prežitie dovolenky, je dôležité si uvedomiť že nezabudnuteĺné zážitky sú prežité nie prí dlhých hodinách cestovania ale práve naopak pri relaxe keď stojíte..

Štandartný čas prevzatia: 14-16:00  Štandartný čas vrátenia: 10-12:00

Kaucia  -  1000 € / for not Slovak customers - 2000 € /

Príplatky:

Servisný poplatok  / tento poplatok nezahrňuje upratovanie /   - 35 € - zahrňuje prebratie a odovzdanie vozidla / technickú asistenciu  v trvaní 15 min / 

vždy pred pranájmom Vám zašleme inštruktážne video aby ste sa v kľude mohli pripraviť .

v prípade že si želáte dlhšiu technickú asistenciu , tá je spoplatnená - 1hod / 30€ aj započatá

Znečistenie interiéru  - min  50 €

Nevyčistený WC kanister -  50 €

NEDODRŽANIE PREVZATIA A VRÁTENIA - min 50€ !!!! .. 

Zľavy:

10 a viac dní  - 6% , 16 a viac dní - 8% , 21 a viac dní - 10% , Objednanie do 28.2. na sezónu A - 10%, Opakovaný prenájom 10% . Zľavy sa vzájomne neščítavajú !!! ZĽavy platia len pre sezónu A , pre B a Ostatné su individuálne!!!

Minimálna doba prenájmu : Sezóna A - 7dní , Sezóna B - 3dni , Ostatné - 3 dni

Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí poisťovńa a na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovńou / Minimálna spolúčasť je 330€ respk. 10% z spôsobenej škody /. Ak sa auto vráti včas a bez poškodenia, kaucia sa v plnej výške vracia nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť len v hotovosti pre prevzatí auta. Upozorňujeme zákazníkov že je veľmi dôležité dodržat dohodnuté časy prevzatia a vrátenia, kedže každým meškaním spôsobujete meškanie dalšiemu nájomcovi..

Bez zaplatenia kaucie nebude auto nájomcovi vydané!

Všetky uvedené ceny sú s 20% DPH a platia pre rok 2018

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU OBYTNÝCH ÁUT 

 1. Minimálny vek pre vypožičanie obytného auta je 25 rokov.
 2. Vodičský preukaz skupiny B resp B +E pre obytné prívesy dlhšie ako 2 roky.
 3. Obytné auto je odovzdané vyčistené, technicky skontrolované s predpísanými obsahmi náplní (olej, chladiaca zmes, pohonné hmoty - nafta), min. 50% nádržou pitnej vody a prázdnymi odpadovými nádržami.
 4. Obytné auto sa vracia  vyčistené, s prázdnou odpadovou nádržou a s vyčistenou nádržou WC. V prípade vrátenia nevyčisteného auta alebo meškania sa budú nájomcovi účtovať poplatky za vyčistenie podľa platného cenníka. Poplatky za vyčistenie budú zrazené z kaucie pri vrátení obytného auta.
 5. Pohonné hmoty (naftu) si zákazník platí sám, pri odovzdaní obytného auta je palivová nádrž plná a rovnako je ju potrebné aj vrátiť.
 6. Pri prevzatí obytného auta si zákazník može nechať svoje auto v priestoroch spoločnosti Rozálka 2, Pezinok. Auto zákazníka bude uzamknuté a kľúč bude uložený v trezore spoločnosti.
 7. Štandardný čas pre prevzatie  obytného auta je 14-17:00 hodín  a vrátenie  medzi 10-12:00. Iné časy je potrebné dohodnúť vopred.
 8. Pri objednaní rezervácie je obytné auto dočasne rezervované po dobu 3 dní. Po zaplatení zálohy vo výške 30% z ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú rezerváciu. Ak nebude záloha zaplatená v uvedenom termíne, dočasná rezervácia sa zruší a auto bude ďalej ponúkané ako voľné. Celá cena prenájmu musí byť zaplatená najneskôrv deň prevzatia (požičania). Na všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad.
 9. Ako zábezpeku platí nájomca prenajímateľovi kauciu vo výške 1 000,- EUR, ktorá slúži na krytie poškodenia. Autá sú havarijne poistené v celej EU. V prípade poškodenia pneumatík (napr. prerazením), alebo poškodenia nábytku, markízy a iného zariadenia, ktoré nekryje poistka, znáša škodu v celej výške prenajímateľ a bude mu zrazená z kaucie. Zákazník znáša všetky škody, ktoré nekryje poistka vrátane poškodenia ktoré nesúvisia s jazdou v celej výške, aj v prípade že prevyšujú hodnotu kaucie. Z kaucie sa taktiež hradí poplatok za vyčistenie, ak auto nebude vrátené vyčistené (zvnútra a WC vrátane odpadnej nádoby).

 

 

 

Storno poplatky a pokuty

V prípade, že nájomca nedodrží termín vrátenia auta, zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného zvýšeného o 50% za každý aj začatý deň oneskorenia vrátenia auta. V prípade, že nájomca vráti auto prenajímateľovi skôr, nemá nárok na vrátenie poplatku za prenájom ani jeho časti.

V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie auta storno poplatok vo výške:

 • viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 30% ceny prenájmu
 • 59 - 30 dní pred termínom prevzatia 40%  ceny prenájmu
 • 29 a menej dní pred termínom prevzatia 50% z ceny prenájmu
 • 14 a menej dní pred termínom prevzatia 100% z ceny prenájmu

V prípade, že sa auto používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho kedykoľvek nájomcovi odobrať a to aj bez jeho súhlasu. Takéto odobratie auta je na náklady nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu prenajímateľovi.

Nájomca uhrádza všetky náklady na PHM, cestné a diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou v čase prenájmu auta a tiež prípadné pokuty.