Karavany-obytné prívesy

 

CENNÍK POŽIČOVNÉHO 2018

 

 Typ obytného prívesu  Sezóna A Sezóna B  Ostatné
       25.6. - 3.9.2018 26.3.-24.6.2018 23.10.-25.3.2018
    4.9.-22.10.2018  

FAMILY CLASS

37 35 30
LUXUS CLASS  42  37  37

TOP CLASS

50 50 50

 

 

Cena za prenájom je za jednu noc a obsahuje: zákonné poistenie a havarijné poistenie pre celú EU , povinnú výbavu prívesu, 4ks kemp. stoličiek, stôl , markízu resp. predstan. Všetky modeli majú nadštandartnú výbavu LED TV s DVD/DVB-T/DVB-S2/USB , DVB-T anténu,  nosič na 2ks bicyklov, LED osvetlenie a veľa dalšieho... Ostata výbava - dostupná podľa kategórie..

Kaucia  -  500 € / for not Slovak customers - 1000 € /

Príplatky:

Servisný poplatok  / tento poplatok nezahrňuje upratovanie /   - 35 € - zahrňuje prebratie a odovzdanie vozidla / technickú asistenciu  v trvaní 15 min / 

vždy pred pranájmom Vám zašleme inštruktážne video aby ste sa v kľude mohli pripraviť .

v prípade že si želáte dlhšiu technickú asistenciu , tá je spoplatnená - 1hod / 30€ aj započatá

Nadmerné znečistenie interiéru  - min 50 €

Nevyčistený WC kanister -  50 €

NEDODRŽANIE PREVZATIA A VRÁTENIA - min 50€ !!! ..

Zľavy:

10 a viac dní  - 6% , 16 a viac dní - 8% , 21 a viac dní - 10% , Objednanie do 28.2. na sezónu A - 10%, Opakovaný prenájom 10%

Minimálna doba prenájmu : Sezóna A - 7dní , Sezóna B - 3dni , Ostatné - 2 dni

Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí poisťovňa a na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak sa príves vráti včas a bez poškodenia, kaucia sa v plnej výške vracia nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pre prevzatí auta, alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa.

Bez zaplatenia kaucie nebude auto nájomcovi vydané!

Všetky uvedené ceny sú bez 20% DPH a platia pre rok 2018

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU OBYTNÝCH PRÍVESOV 

 1. Minimálny vek pre vypožičanie obytného auta je 25 rokov.
 2. Vodičský preukaz skupiny B resp B +E pre obytné prívesy dlhšie ako 2 roky.
 3. Obytné auto je odovzdané vyčistené, technicky skontrolované s predpísanými obsahmi náplní (olej, chladiaca zmes, pohonné hmoty - nafta), min. 50% nádržou pitnej vody a prázdnymi odpadovými nádržami.
 4. Obytné auto sa vracia  vyčistené, s prázdnou odpadovou nádržou a s vyčistenou nádržou WC. V prípade vrátenia nevyčisteného auta alebo meškania sa budú nájomcovi účtovať poplatky za vyčistenie podľa platného cenníka. Poplatky za vyčistenie budú zrazené z kaucie pri vrátení obytného auta.
 5. Pohonné hmoty (naftu) si zákazník platí sám, pri odovzdaní obytného auta je palivová nádrž plná a rovnako je ju potrebné aj vrátiť.
 6. Pri prevzatí obytného auta si zákazník može nechať svoje auto v priestoroch spoločnosti Rozálka 2, Pezinok. Auto zákazníka bude uzamknuté a kľúč bude uložený v trezore spoločnosti.
 7. Štandardný čas pre prevzatie  obytného auta je 14-16:00 hodín  a vrátenie  medzi 10-12:00. Iné časy je potrebné dohodnúť vopred.
 8. Pri objednaní rezervácie je obytné auto dočasne rezervované po dobu 3 dní. Po zaplatení zálohy vo výške 30% z ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú rezerváciu. Ak nebude záloha zaplatená v uvedenom termíne, dočasná rezervácia sa zruší a auto bude ďalej ponúkané ako voľné. Celá cena prenájmu musí byť zaplatená najneskôrv deň prevzatia (požičania). Na všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad.
 9. Ako zábezpeku platí nájomca prenajímateľovi kauciu vo výške 500,- EUR, ktorá slúži na krytie poškodenia. Obytné autá sú havarijne poistené v celej EU. V prípade poškodenia pneumatík (napr. prerazením), alebo poškodenia nábytku, markízy a iného zariadenia, ktoré nekryje poistka, znáša škodu v celej výške prenajímateľ a bude mu zrazená z kaucie. Zákazník znáša všetky škody, ktoré nekryje poistka vrátane poškodenia ktoré nesúvisia s jazdou v celej výške, aj v prípade že prevyšujú hodnotu kaucie. Z kaucie sa taktiež hradí poplatok za vyčistenie, ak auto nebude vrátené vyčistené (zvnútra a WC vrátane odpadnej nádoby).
 10.  

 

Storno poplatky a pokuty

V prípade, že nájomca nedodrží termín vrátenia obytného prívesu, zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného zvýšeného o 50% za každý aj začatý deň oneskorenia vrátenia prívesu. V prípade, že nájomca vráti príves prenajímateľovi skôr, nemá nárok na vrátenie poplatku za prenájom ani jeho časti.

V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie prívesu storno poplatok vo výške:

 • viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 30% ceny prenájmu
 • 59 - 30 dní pred termínom prevzatia 40%  ceny prenájmu
 • 29 a menej dní pred termínom prevzatia 50% z ceny prenájmu
 • 14 a menej dní pred termínom prevzatia 100% z ceny prenájmu

V prípade, že sa príves používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho kedykoľvek nájomcovi odobrať a to aj bez jeho súhlasu. Takéto odobratie auta je na náklady nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu prenajímateľovi.

Nájomca uhrádza všetky náklady na PHM, cestné a diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou v čase prenájmu auta a tiež prípadné pokuty.